Polityka Prywatności

1. Informacje ogólne

1.1 Co obejmuje niniejsza Polityka Prywatności? Niniejsza polityka prywatności Xlash ("Polityka Prywatności") reguluje przetwarzanie danych osobowych zbieranych od użytkowników indywidualnych ("Ty" i "Twój") za pośrednictwem strony internetowej e-commerce, https://xlash.pl i powiązanych nazw domen (łącznie "Xlash"). Polityka Prywatności nie obejmuje żadnych innych stron internetowych, aplikacji lub oprogramowania, które integrują się z Xlash lub jakichkolwiek innych produktów i usług stron trzecich (na przykład naszych dostawców usług mediów społecznościowych, do których łącza znajdują się na Xlash).
1.2 Kto jest administratorem danych? Xlash jest własnością i jest zarządzany przez Beauty Generation AB z siedzibą pod adresem Oxenstiernsgatan 15A, SE-115 27 Stockholm, Szwecja i numerem organizacji SE5591503270 ("my", "nas" i "nasz").
1.3 Dzieci. Xlash nie jest przeznaczony do użytku przez osoby poniżej 18 roku życia. Dlatego też nie gromadzimy świadomie danych osobowych dzieci. W przypadku uzyskania informacji, że dziecko przekazało nam swoje dane osobowe, a użytkownik jest rodzicem lub opiekunem prawnym dziecka, prosimy o niezwłoczny kontakt, a my usuniemy dane osobowe dziecka z naszych systemów.
1.4 Termin i rozwiązanie umowy. Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem wskazanym w górnej części Polityki Prywatności ("Ostatnia aktualizacja") i pozostaje w mocy do czasu jej rozwiązania lub aktualizacji przez nas.
1.5 Zmiany. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności od czasu do czasu. Może to być konieczne w celu uwzględnienia zmian w naszych praktykach biznesowych, funkcjonalności Xlash, obowiązującym prawie, regulacjach i standardach branżowych. Zmieniona wersja Polityki Prywatności zostanie umieszczona na tej stronie, a jeśli będziemy mieć Twój adres e-mail, wyślemy Ci powiadomienie o wprowadzonych przez nas zmianach. Zachęcamy do regularnego przeglądania naszej Polityki Prywatności, aby być na bieżąco. W przypadku istotnych zmian w Polityce Prywatności lub gdy wymagają tego obowiązujące przepisy prawa, możemy zwrócić się do Państwa o zgodę.


2. Jakie dane zbieramy za pośrednictwem xlash?

W tym miejscu wyjaśniamy szczegółowo, jakie dane osobowe zbieramy od Ciebie, do jakich celów je wykorzystujemy, jakie dane techniczne są zbierane automatycznie podczas korzystania z Xlash oraz w jaki sposób się z Tobą komunikujemy.


2.1 Z jakich źródeł pozyskujemy Twoje dane osobowe? Uzyskujemy Twoje dane osobowe z następujących źródeł:
• Bezpośrednio od Ciebie: na przykład, jeśli przekażesz nam swoje dane osobowe podczas zakupu czegoś od nas lub skontaktujesz się z nami;
• Bezpośrednio lub pośrednio poprzez Twoją aktywność na Xlash: kiedy użytkownik korzysta z Xlash, automatycznie zbieramy informacje techniczne dotyczące korzystania z Xlash; oraz
• Od stron trzecich: możemy otrzymywać informacje o użytkowniku od stron trzecich, którym użytkownik wcześniej przekazał swoje dane osobowe, jeśli te strony trzecie mają podstawę prawną do ujawnienia nam danych osobowych użytkownika (na przykład w celu przetwarzania płatności).
2.2 Jakie dane osobowe gromadzimy? Przestrzegamy zasad minimalizacji danych. Oznacza to, że gromadzimy tylko minimalną ilość danych osobowych, która jest niezbędna do korzystania z Xlash przez użytkownika. Wykorzystujemy dane osobowe użytkownika do ograniczonych, określonych i uzasadnionych celów wyraźnie wymienionych w niniejszej Polityce prywatności. Ogólnie rzecz biorąc, dane osobowe są wykorzystywane w celu zapewnienia użytkownikowi dostępu do Xlash, utrzymania i ulepszania Xlash, przetwarzania zamówień, odpowiadania na zapytania użytkowników oraz realizacji naszych uzasadnionych interesów. Nie wykorzystujemy danych osobowych użytkowników do innych celów. Oznacza to, że nie wykorzystujemy ich do celów innych niż te, dla których dane osobowe zostały przekazane. Poniżej znajduje się przegląd rodzajów danych osobowych, które gromadzimy, celów, do których je wykorzystujemy oraz podstaw prawnych, na których opieramy się przy ich przetwarzaniu.
• Zamówienia. Kiedy składasz zamówienie, zbieramy Twoje imię, nazwisko, miasto, region, adres, adres e-mail i numer telefonu. Używamy tych informacji do wysyłania Państwu potwierdzeń transakcji, dostarczania zamówień, kontaktowania się z Państwem w razie potrzeby oraz prowadzenia naszej dokumentacji biznesowej. Podstawy prawne, na których się opieramy, to "wykonanie umowy z użytkownikiem" oraz "realizacja naszych uzasadnionych interesów" (tj. administrowanie Xlash). Będziemy przechowywać te dane tak długo, jak wymagają tego obowiązujące przepisy prawa (co najmniej 7 lat) lub do czasu usunięcia konta użytkownika, w zależności od tego, co nastąpi później.
• Płatności. Gdy użytkownik dokonuje płatności, nasze firmy przetwarzające płatności Klarna i PayPal gromadzą jego dane osobowe, takie jak imię, nazwisko, adresy do faktury i dostawy oraz szczegóły dotyczące płatności (np. dane karty kredytowej lub PayPal). Należy pamiętać, że rodzaj danych osobowych, które należy podać, zależy od wybranego przez Państwa podmiotu przetwarzającego płatności. Nie mamy dostępu do wszystkich Państwa danych płatniczych; jedynie część Państwa danych osobowych jest nam udostępniana przez podmioty przetwarzające płatności. Państwa dane płatnicze są wykorzystywane do przetwarzania płatności i prowadzenia naszej ewidencji księgowej. Podstawy prawne, na których się opieramy, to "wykonywanie naszych zobowiązań umownych" oraz "realizacja naszych uzasadnionych interesów" (tj. administrowanie naszą działalnością). Dane te przechowujemy przez okres przewidziany prawem (co najmniej 7 lat).
• Zapytania. Kiedy kontaktujesz się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, zbieramy Twoje imię i nazwisko, adres e-mail oraz wszelkie informacje, które zdecydujesz się ujawnić w swojej wiadomości. Kiedy kontaktujesz się z nami za pomocą funkcji "Skontaktuj się z nami", zbieramy Twoje imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz wszelkie informacje, które zdecydujesz się zawrzeć w swojej wiadomości. Kiedy kontaktujesz się z nami jako firma za pomocą funkcji "Kontakt", zbieramy Twój adres e-mail, typ firmy, nazwę firmy, stronę internetową (opcjonalnie), numer NIP, numer telefonu komórkowego, e-mail do wystawienia faktury, nazwę kupującego, adres wysyłki, kraj oraz wszelkie inne informacje, które zdecydujesz się podać w swojej wiadomości. Używamy tych danych, aby odpowiedzieć na Twoje zapytania i dostarczyć Ci żądanych informacji. Podstawy prawne, na których się opieramy, to "realizacja naszych uzasadnionych interesów" (tj. utrzymanie i rozwój Xlash) oraz "Państwa zgoda" (w przypadku opcjonalnych danych osobowych). Będziemy przechowywać te dane do momentu, w którym przestaniesz się z nami komunikować.
• Pliki cookie. Kiedy użytkownik przegląda strony Xlash, my lub nasz zewnętrzny dostawca usług analitycznych (jak wyjaśniono poniżej) gromadzimy dane dotyczące lokalizacji użytkownika oraz pliki cookie. Wykorzystujemy takie informacje do analizowania technicznych aspektów korzystania z Xlash przez użytkownika, zapobiegania oszustwom i nadużyciom oraz zapewnienia bezpieczeństwa Xlash. Więcej informacji na temat korzystania przez nas z plików cookie można znaleźć w naszej Polityce plików cookie. Podstawy prawne, na których się opieramy, to "realizacja naszych uzasadnionych interesów" (tj. analizowanie treści i ochrona Xlash) oraz "Twoja zgoda". Będziemy przechowywać te dane tak długo, jak długo zapisy analityczne są niezbędne dla naszych działań lub wycofasz swoją zgodę (jeśli ją wyraziłeś).
• Recenzje. Kiedy zostawiasz opinię o zakupionych przez siebie produktach, zbieramy Twoje imię i nazwisko oraz wszelkie informacje, które zdecydujesz się podać w swojej opinii. Wykorzystujemy te dane, aby zamieścić Twoją recenzję w serwisie Xlash. Podstawą prawną, na której się opieramy, jest "Twoja zgoda". Będziemy przechowywać te dane do czasu, aż poprosisz nas o usunięcie Twojej recenzji.
2.3 Czy gromadzimy dane wrażliwe? Nie gromadzimy ani nie wykorzystujemy żadnych szczególnych kategorii danych osobowych ("danych wrażliwych") od Państwa, chyba że zdecydują się Państwo, według własnego uznania, przekazać nam takie dane. Dane wrażliwe dotyczą stanu zdrowia, przekonań religijnych i politycznych, pochodzenia rasowego, przynależności do stowarzyszeń zawodowych lub handlowych oraz orientacji seksualnej.
2.4 Co się stanie, jeśli odmówisz podania swoich danych osobowych? Jeśli użytkownik zdecyduje się nie przekazać nam swoich danych osobowych, gdy o nie poprosimy, możemy nie być w stanie wykonać żądanej operacji (np. przetworzyć zamówienia) i użytkownik może nie być w stanie korzystać z pełnej funkcjonalności Xlash, otrzymać żądanych informacji lub uzyskać naszej odpowiedzi. Prosimy o natychmiastowe powiadomienie nas, jeśli uważasz, że jakiekolwiek dane osobowe, które zbieramy są nadmierne lub nie są niezbędne do zamierzonego celu.
2.5 Czy zbieramy dane analityczne? Tak. Kiedy użytkownik przegląda strony Xlash, gromadzimy lub mamy dostęp do pewnych danych technicznych dotyczących analityki zebranych od użytkownika. Dane te obejmują następujące informacje:
• Aktywność użytkownika na Xlash (czas wizyty, odwiedzane strony, oglądane produkty, czas spędzony na każdej stronie, kliknięcia, głębokość przewijania, interakcja z widgetami);
• Adresy URL, z których użytkownik uzyskuje dostęp do Xlash;
• Typ i wersja przeglądarki;
• Twój system operacyjny;
• Szczegóły dotyczące urządzenia;
• Informacje o Twoich zamówieniach;
• Twoje inne zachowania online; oraz
• Dane związane z plikami cookie, jak wyjaśniono w naszej Polityce plików cookie.
2.6 Do jakich celów wykorzystujemy dane analityczne? Wykorzystujemy dane analityczne do analizowania, jaki rodzaj użytkowników uzyskuje dostęp do Xlash i korzysta z niego, mierzenia zaangażowania użytkownika w korzystanie z Xlash, sprawdzania, które produkty są dla niego interesujące, ulepszania naszych treści, opracowywania nowych produktów i usług oraz badania i zapobiegania problemom związanym z bezpieczeństwem i nadużyciami. W większości przypadków takie dane analityczne nie są danymi osobowymi i nie pozwalają nam na zidentyfikowanie użytkownika jako osoby fizycznej. Jednakże niektóre z tych danych, takie jak adres IP użytkownika, mogą być uważane za dane osobowe, a my upewnimy się, że mamy niezbędną podstawę prawną do przetwarzania takich danych. Kiedy przetwarzamy dane analityczne użytkownika, które są danymi osobowymi, opieramy się na podstawach "uzasadnionego interesu" (tj. w celu analizowania i ulepszania Xlash) oraz "zgody użytkownika".
2.7 Czy przechowujemy Twoje opinie? Jeśli użytkownik skontaktuje się z nami, możemy przechowywać zapisy wszelkich pytań, skarg, zaleceń lub komplementów zgłoszonych przez użytkownika oraz odpowiedzi. Tam, gdzie to możliwe, usuniemy Państwa dane osobowe (tzn. usuniemy wszystkie dane osobowe, które nie są niezbędne do przechowywania takich zapisów).
2.8 Co się stanie, jeśli połączymy lub pozbawimy Twoje dane tożsamości? W przypadku połączenia Twoich danych nieosobowych z pewnymi elementami Twoich danych osobowych w sposób umożliwiający nam zidentyfikowanie Ciebie jako osoby fizycznej, będziemy traktować takie zagregowane dane jako dane osobowe. Jeżeli Twoje dane osobowe zostaną pozbawione cech umożliwiających identyfikację osoby fizycznej, nie będą one uważane za dane osobowe, a my będziemy mogli je wykorzystać do dowolnego celu zgodnego z prawem.
2.9 Kiedy będziesz otrzymywać nasze informacje handlowe? Wysyłamy Ci nasze informacje handlowe tylko wtedy, gdy (i) zdecydujesz się na otrzymywanie naszego newslettera, (ii) zapiszesz się na newsletter podając nam swój adres e-mail lub (iii) zakupisz coś od nas, a my będziemy chcieli poinformować Cię o naszych podobnych produktach. W takich przypadkach będziesz otrzymywać informacje o naszych nowych produktach, funkcjach Xlash i ofertach specjalnych. Podstawy prawne, na których się opieramy, to "Twoja zgoda" lub "realizacja naszych uzasadnionych interesów" (tj. rozwój Xlash). W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania naszych informacji handlowych bezpłatnie, klikając link "wypisz się" zawarty w naszych biuletynach lub kontaktując się z nami bezpośrednio.
2.10 Kiedy będziesz otrzymywać nasze powiadomienia o transakcjach? Jeśli mamy Twój adres e-mail i jest to konieczne, możemy wysyłać Ci ważne wiadomości informacyjne, takie jak aktualizacje zamówień, potwierdzenia płatności, faktury, informacje o wysyłce i inne techniczne lub administracyjne wiadomości e-mail. Należy pamiętać, że takie wiadomości są wysyłane na zasadzie "w razie potrzeby" i nie wchodzą w zakres komunikacji handlowej, która może wymagać uprzedniej zgody użytkownika. Użytkownik nie może zrezygnować z otrzymywania powiadomień związanych z usługami.


3. Jak długo przechowujemy twoje dane?

3.1 Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe? My i nasze podmioty przetwarzające dane wymienione w sekcji 4 poniżej przechowujemy Państwa dane osobowe tylko tak długo, jak długo są one wymagane do celów opisanych w niniejszej Polityce Prywatności lub do momentu, w którym zażądają Państwo od nas aktualizacji lub usunięcia Państwa danych osobowych, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Więcej szczegółów na temat okresu przechowywania każdego rodzaju danych osobowych znajduje się w sekcji 2.2. Po tym, jak Państwa dane osobowe przestaną być niezbędne do realizacji celów i nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do ich przechowywania, niezwłocznie bezpiecznie usuniemy Państwa dane osobowe z naszych systemów. Nie przechowujemy żadnych danych osobowych dłużej niż jest to absolutnie konieczne.
3.2 Jak długo przechowujemy Twoje dane nieosobowe? Przechowujemy dane nieosobowe dotyczące użytkownika tak długo, jak jest to konieczne do celów opisanych w niniejszej Polityce prywatności. Może to obejmować przechowywanie danych nieosobowych przez okres potrzebny nam do zbadania naszej działalności gospodarczej, wypełnienia naszych zobowiązań umownych, realizacji naszych uzasadnionych interesów, przeprowadzania audytów, przestrzegania (i wykazywania przestrzegania) zobowiązań prawnych, rozstrzygania sporów i egzekwowania naszych umów.
3.3 Kiedy jesteśmy zobowiązani przez prawo do przechowywania Twoich danych osobowych? Jeżeli prawo nakłada na nas obowiązek przechowywania Państwa danych osobowych przez określony czas (np. w celu prowadzenia dokumentacji księgowej i handlowej), będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przez okres przewidziany przez obowiązujące prawo (w większości przypadków przez 7 lat) i bezpiecznie usuwać dane osobowe niezwłocznie po upływie wymaganego okresu przechowywania.


4. Jak ujawniamy twoje dane?

4.1 Kiedy ujawniamy Twoje dane osobowe? Twoje dane osobowe przechowujemy w ścisłej tajemnicy. Jednakże, jeśli jest to konieczne ze względu na przeznaczenie danych osobowych, ujawniamy dane osobowe podmiotom, które świadczą usługi w naszym imieniu lub wspierają nas w naszej działalności (nasi przetwarzający dane). Twoje dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom, które świadczą dla nas usługi wsparcia technicznego, takie jak hosting, przetwarzanie płatności, wysyłka i usługi dystrybucji poczty elektronicznej. Nie sprzedajemy Państwa danych osobowych osobom trzecim i nie zamierzamy tego robić w przyszłości. Ujawnienie Twoich danych osobowych jest ograniczone do sytuacji, w których jest to wymagane dla następujących celów:
• Zapewnienie prawidłowego działania Xlash;
• Dostarczanie produktów;
• Przetwarzanie płatności;
• Odpowiadanie na Państwa zapytania;
• Realizacja naszych uzasadnionych interesów;
• Egzekwowanie naszych praw, zapobieganie oszustwom oraz cele związane z bezpieczeństwem;
• Wykonywanie naszych zobowiązań umownych;
• Cele związane z egzekwowaniem prawa; lub
• Jeśli użytkownik wyrazi uprzednią zgodę na takie ujawnienie.
4.2 Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych? Starannie wybieramy nasze podmioty przetwarzające dane i upewniamy się, że zapewniają one odpowiedni poziom ochrony danych osobowych, który jest zgodny z niniejszą Polityką Prywatności i obowiązującymi przepisami o ochronie danych. Podmioty przetwarzające dane, które będą miały dostęp do Twoich danych osobowych to:
• Nasz dostawca usług hostingowych i baz danych GleSys z siedzibą w Szwecji;
• Nasi dostawcy usług newslettera Klaviyo z siedzibą w Stanach Zjednoczonych oraz Jojka z siedzibą w Szwecji;
• Nasz dostawca usług programistycznych WooCommerce (Automattic) z siedzibą w Stanach Zjednoczonych;
• Nasz dostawca usług wsparcia technicznego ZenDesk z siedzibą w Stanach Zjednoczonych;
• Nasz dostawca usług spedycyjnych
• Nasi dostawcy usług marketingowych Facebook, Google, Pinterest, SnapChat i TikTOk zlokalizowani w Stanach Zjednoczonych;
• Nasi dostawcy usług analitycznych Google Analytics i SEM Rush zlokalizowani w Stanach Zjednoczonych;
• Nasi dostawcy usług płatniczych Klarna z siedzibą w Szwecji i PayPal z siedzibą w Stanach Zjednoczonych; oraz
• Nasz dostawca usług logistycznych E-logistik z siedzibą w Szwecji; oraz
• Naszych niezależnych wykonawców i konsultantów.
4.3 Czy przekazujemy Twoje dane osobowe poza obszar EOG? Chociaż nasza firma ma siedzibę w Szwecji, która należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), niektóre z naszych podmiotów przetwarzających dane mają siedzibę poza EOG lub krajem, w którym mieszkasz. W związku z tym może zaistnieć potrzeba przekazania Twoich danych osobowych poza granice Twojego kraju. W przypadku konieczności dokonania takiego transferu upewnimy się, że kraj, w którym znajduje się nasz podmiot przetwarzający dane, gwarantuje odpowiedni poziom ochrony Państwa danych osobowych lub zawrzemy z nim umowę zapewniającą taką ochronę (np. umowę o przetwarzaniu danych opartą na uprzednio zatwierdzonych standardowych klauzulach umownych).
4.4 Czy ujawniamy Twoje dane nieosobowe? Państwa dane nieosobowe mogą zostać ujawnione osobom trzecim w dowolnym celu, ponieważ nie identyfikują one Państwa jako osoby fizycznej. Na przykład możemy udostępniać je potencjalnym klientom lub partnerom w celach biznesowych lub badawczych, w celu ulepszenia Xlash, odpowiadania na zgodne z prawem żądania władz publicznych lub opracowywania nowych produktów i usług.
4.5 Co się stanie, jeśli otrzymamy wniosek prawny? Na żądanie organu publicznego ujawnimy informacje o użytkownikach Xlash w zakresie niezbędnym do realizacji celu leżącego w interesie publicznym, takiego jak bezpieczeństwo narodowe lub egzekwowanie prawa.


5. Jak chronimy twoje dane?

5.1 Jakie środki bezpieczeństwa stosujemy? Wdrażamy techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa informacji, które chronią Państwa dane osobowe przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, nieuprawnionym dostępem i ujawnieniem. Podejmowane przez nas środki bezpieczeństwa obejmują zabezpieczone sieci, silne hasła, ukryte adresy URL, ograniczony dostęp do danych osobowych użytkowników przez naszych pracowników, anonimizację danych osobowych (jeśli jest to możliwe), regularne aktualizacje, poprawki zabezpieczeń oraz starannie dobranych procesorów danych.
5.2 Co się stanie, jeśli dojdzie do naruszenia bezpieczeństwa? Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby chronić Twoje dane osobowe, biorąc pod uwagę charakter technologii komunikacji i przetwarzania informacji oraz Internetu, nie możemy ponosić odpowiedzialności za bezprawne zniszczenie, utratę, wykorzystanie, kopiowanie, modyfikację, wyciek i fałszowanie Twoich danych osobowych spowodowane okolicznościami, które są poza naszą kontrolą. W przypadku poważnego naruszenia bezpieczeństwa, podejmiemy uzasadnione środki w celu złagodzenia skutków naruszenia, zgodnie z wymogami obowiązującego prawa. Nasza odpowiedzialność za wszelkie naruszenia bezpieczeństwa będzie ograniczona do najwyższego zakresu dozwolonego przez obowiązujące prawo.


6. Jak można uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i zarządzać nimi?

6.1 Jakie prawa Ci przysługują? Użytkownik ma prawo kontrolować sposób, w jaki przetwarzamy jego dane osobowe. Z zastrzeżeniem wszelkich wyłączeń przewidzianych przez prawo, masz następujące prawa:
• Prawo dostępu: możesz uzyskać kopię swoich danych osobowych, które przechowujemy w naszych systemach oraz listę celów, dla których Państwa dane osobowe są przetwarzane;
• Prawo do sprostowania: możesz sprostować niedokładne dane osobowe, które przechowujemy na Twój temat;
• Prawo do usunięcia danych ("prawo do bycia zapomnianym"): możesz poprosić nas o usunięcie Twoich danych osobowych z naszych systemów;
• Prawo do ograniczenia przetwarzania danych: możesz poprosić nas o ograniczenie przetwarzania Twoich danych osobowych;
• Prawo do przenoszenia danych: możesz poprosić nas o dostarczenie Ci kopii Twoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie oraz o przeniesienie tych danych osobowych do innego podmiotu przetwarzającego;
• Prawo do sprzeciwu: możesz poprosić nas o zaprzestanie przetwarzania Twoich danych osobowych;
• Prawo do wycofania zgody: masz prawo do wycofania zgody, jeśli ją wyraziłeś; lub
• Prawo do złożenia skargi: możesz złożyć skargę dotyczącą przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.
6.2 Jak skorzystać z przysługujących Ci praw? Jeśli chcesz skorzystać z któregokolwiek ze swoich praw, skontaktuj się z nami, korzystając z naszych danych kontaktowych dostępnych na końcu Polityki Prywatności i wyjaśnij szczegółowo swoją prośbę. W celu sprawdzenia zasadności Twojego żądania możemy poprosić Cię o podanie informacji umożliwiających identyfikację w naszym systemie. Odpowiemy na Twój ponowny wniosek w rozsądnym terminie, ale nie później niż w ciągu 30 dni.
6.3 Wniesienie oficjalnej skargi? Jeśli chcesz złożyć skargę dotyczącą sposobu, w jaki obchodzimy się z Twoimi danymi osobowymi, prosimy najpierw o kontakt z nami i wyrażenie swoich obaw. Po skontaktowaniu się z nami, rozpatrzymy Państwa skargę i przekażemy Państwu naszą odpowiedź tak szybko, jak to możliwe (nie później niż w ciągu 30 dni). Jeśli nie są Państwo zadowoleni z wyniku rozpatrzenia skargi, mają Państwo prawo złożyć skargę do lokalnego organu ochrony danych. W Finlandii organem ochrony danych osobowych jest Urząd Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urzad Ochrony Danych Osobowych). Więcej informacji na jego temat można znaleźć na stronie https://www.uodo.gov.pl.


7.Kontakt

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki Prywatności, Twoich praw lub naszych praktyk w zakresie ochrony danych, skontaktuj się z nami, korzystając z następujących danych kontaktowych:


Nasz formularz kontaktowy: https://xlash.zendesk.com/hc/en-gb/requests/new


Adres pocztowy: Beauty Generation AB, Oxenstiernsgatan 15A, SE-115 27 Stockholm, Szwecja.