Algemene Voorwaarden

Inleiding

Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website. De Algemene Voorwaarden bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Lees deze daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.


Artikel 1. definities

Beauty Generation AB: gevestigd te Oxenstiernsgatan 15A, SE-115 27 Stockholm, Zweden en ingeschreven bij de Zweedse Kamer van Koophandel (Bolagsverket) onder het registratienummer 559150-3270(SE559150327001) handelend onder de naam Beauty Generation AB. Beauty Generation AB is een VAT geregistreerd bedrijf onder het btw-nummer SE559150327001.
Website: de website van Beauty Generation AB, te raadplegen via https://xlash.nl/ en alle bijbehorende subdomeinen.
1.1. Klant: de natuurlijke persoon die niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf een Overeenkomst aangaat met Beauty Generation AB en/of zich geregistreerd heeft op de Website.
1.2. Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Beauty Generation AB en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.
1.3. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.


Artikel 2. toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Beauty Generation AB zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2. Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding, bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Beauty Generation AB slechts bindend, indien en voor zover deze door Beauty Generation AB uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
2.3. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan Klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.


Artikel 3. prijzen en informatie

Alle op de Website en in andere van Beauty Generation AB afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief bwt en, tenzij op de Website anders vermeld, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
3.1. Er worden geen aparte verzendkosten gerekend.
3.2. De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Beauty Generation AB kan echter niet garanderen dat alle informatie op de Website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van Beauty Generation AB afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.
3.3. Beauty Generation AB kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.


Artikel 4. Totstandkoming overeenkomst

4.1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van Beauty Generation AB en het voldoen aan de daarbij door Beauty Generation AB gestelde voorwaarden.
4.2. Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Beauty Generation AB onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.
4.3. Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Beauty Generation AB het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.
4.4. Beauty Generation AB kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Beauty Generation AB op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.


Artikel 5. Uitvoering overeenkomst

5.1. Zodra de bestelling door Beauty Generation AB is ontvangen, stuurt Beauty Generation AB de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.
5.2. Beauty Generation AB is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.
5.3. De levertermijn bedraagt in beginsel 30 dagen. De wijze van levering kan op verschillende manieren plaatsvinden en is ter keuze van Beauty Generation AB.
5.4. Indien Beauty Generation AB de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te ontbinden.
5.5. Beauty Generation AB raadt Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk, te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit.
5.6. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op Klant. Als Klant besluit de producten af te halen, gaat het risico over bij overdracht van de producten.
5.7. Beauty Generation AB is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren zoals het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. Klant is dan gerechtigd de Overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te retourneren.


Artikel 5. Uitvoering overeenkomst

5.1. Zodra de bestelling door Beauty Generation AB is ontvangen, stuurt Beauty Generation AB de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.
5.2. Beauty Generation AB is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.
5.3. De levertermijn bedraagt in beginsel 30 dagen. De wijze van levering kan op verschillende manieren plaatsvinden en is ter keuze van Beauty Generation AB.
5.4. Indien Beauty Generation AB de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te ontbinden.
5.5. Beauty Generation AB raadt Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk, te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit.
5.6. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op Klant. Als Klant besluit de producten af te halen, gaat het risico over bij overdracht van de producten.
5.7. Beauty Generation AB is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren zoals het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. Klant is dan gerechtigd de Overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te retourneren.


Artikel 6. Niet-goed-geld-teruggarantiebeleid

6.1. Dit artikel is slechts van toepassing op de Klant zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
6.2. Klant heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met Beauty Generation AB binnen 14 dagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden.
6.3. De termijn gaat in op de dag nadat de Klant, of een vooraf door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:


● Als Klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen;
● Als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
● Bij Overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.


6.4. De klant draagt de kosten voor het retourneren, het retour sturen van het product is derhalve kosteloos voor Klant. De verzendkosten die door Klant zijn gemaakt bij de aankoop van het product zijn niet inbegrepen bij de kosten voor het retourneren en blijven voor eigen rekening van de Klant. Binnen de in 6.1. bedoelde herroepingstermijn zal Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Klant zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat deze inspectie niet verder mag gaan dan dat Klant in een fysieke winkel zou kunnen.
6.5. Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in het vorige lid.
6.6. Klant kan de Overeenkomst conform de in 6.1. van dit Artikel gestelde termijn ontbinden door het modelformulier voor herroeping (digitaal) te zenden aan Beauty Generation AB, of op andere ondubbelzinnige wijze aan Beauty Generation AB kenbaar te maken dat hij van de aankoop af ziet. Beauty Generation AB bevestigt in geval van een digitale melding de ontvangst van die melding. Na ontbinding heeft Klant nog 14 dagen om het product terug te zenden. Het is ook mogelijk om binnen de in lid 1 van dit Artikel gestelde bedenktermijn het product direct terug te zenden, mits het modelformulier voor herroeping of andere ondubbelzinnige verklaring voor herroeping is bijgesloten.
Producten kunnen geretourneerd worden naar:


Beauty Generation AB, c/o Elogistik Marknadsservice AB
Fabriksgatan 3,
533 33 Götene
Zweden


6.7. Reeds door Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst worden terugbetaald aan Klant op dezelfde wijze als dat Klant de bestelling heeft betaald. Als Klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Beauty Generation AB de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen. Tenzij Beauty Generation AB aanbiedt het product zelf af te halen, mag Beauty Generation AB wachten met terugbetalen tot Beauty Generation AB het product heeft ontvangen of tot Klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
6.8. Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld.


6.9. Indien een levering niet wordt afgehaald, wordt deze automatisch aan ons geretourneerd. In het geval van een automatische retourzending, wordt de volledige bestelling aan de klant terugbetaald, inclusief eventuele verzendkosten die overeenkomen met de goedkoopste beschikbare verzendmethode op het moment van bestellen. Als je een andere verzendmethode hebt gekozen dan de goedkoopste die wordt aangeboden, wordt het verschil niet terugbetaald. Er wordt een vergoeding van 5 EUR in rekening gebracht voor retourzending en andere kosten in verband met een automatische retourzending. Deze vergoeding wordt in mindering gebracht op het teruggestorte bedrag.


Artikel 7. Betaling

7.1. De Klant dient de betalingen aan Beauty Generation AB volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Beauty Generation AB is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen.


7.2. Betalingen worden gedaan via Klarna Checkout, een dienst die aangeboden wordt door de Klarna Bank AB, Sveavägen 46, SE-111 34 Stockholm, Sweden (SE556737043101). De Klant kan betalen via een reeks van verschillende betaalmethodes zoals bankkaart of op factuur. Er worden geen kosten hiervoor aangerekend. Specifieke regels gelden voor sommige van deze betaalmethodes die door Klarna aangeboden worden. Deze regels worden aangeduid bij de checkout, afhankelijk van de methode waar ze op toepassing van zijn. De Klant kan tevens een overzicht van Klarna’s betalingsvoorwaarden raadplegen via deze link, en de privacyvoorwaarden hier inzien.


Free Shipping


from 99 EUR